Skip to content

Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 5

2 lata ago

419 words

Obliczono całkowitą szybkość odpowiedzi i dokładny dwustronny 95% przedział ufności. Skutki toksyczne zostały ocenione przy użyciu Ogólnych kryteriów terminologii dla zdarzeń niepożądanych National Cancer Institute, wersja 4.0.13. Przedstawiono statystyki opisowe dla analizy farmakokinetycznej próbek minimalnych i szczytowych według kohorty leczenia. Wyniki
Podstawowa charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów według kohorty. Od grudnia 2011 r. Do 6 września 2012 r. Łącznie 135 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem zostało włączonych do tego multidyscyplinarnego, międzynarodowego badania ekspansji pierwszego etapu. Początkowo pacjenci byli zapisywani do kohorty, która otrzymywała lambrolizumab w dawce 10 mg na kilogram co 2 tygodnie. Następnie dodatkowi pacjenci zostali włączeni do równoległych (nie randomizowanych) grup, które otrzymywały lambrolizumab w dawce 10 mg na kilogram lub 2 mg na kilogram co 3 tygodnie. Dokonano rozróżnienia między pacjentami, którzy otrzymywali wcześniej leczenie ipilimumabem (48 pacjentów) i tymi, którzy nie mieli (87 pacjentów), aby dostarczyć wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i aktywności przeciwnowotworowej lambrolizumabu na podstawie wcześniejszego lub nie wcześniejszego leczenia ipilimumabem. Mediana czasu pomiędzy ostatnią dawką ipilimumabu a rozpoczęciem lambrolizumabu wynosiła 23 tygodnie (zakres od 6 do 83). Większość pacjentów (38 z 48) zostało zapisanych ponad 12 tygodni po ostatniej dawce ipilimumabu, a 90% (43 z 48) otrzymywało trzy lub więcej infuzji ipilimumabu. Wyjściowa charakterystyka pacjentów była podobna we wszystkich grupach terapeutycznych (tabela 1). Ogółem u ponad 50% pacjentów wystąpiły przerzuty trzewne (stadium M1c), około 25% miało podwyższony poziom dehydrogenazy mleczanowej, a blisko 9% miało przerzuty do mózgu w wywiadzie – wszystkie z nich uznano za złe czynniki prognostyczne u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane związane z narkotykami. Tabela 2 przedstawia zdarzenia niepożądane, które uznano za związane z terapią lambrolizumabem. Tabela S2 w dodatkowym dodatku zawiera dalsze szczegóły dotyczące działań toksycznych związanych z lekami zgodnie z kohortą dawkowania, a tabela S3 w dodatkowym dodatku opisuje wszystkie zdarzenia niepożądane niezależnie od przyczyny, zgodnie z kohortą dawkowania. Spośród 135 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę lambrolizumabu, 79% zgłosiło zdarzenia niepożądane związane z lekami o dowolnym stopniu złośliwości, a 13% zgłosiło niepożądane zdarzenia związane z narkotykami stopnia 3 lub 4. Uogólnione objawy, w tym zmęczenie i astenia, gorączka i dreszcze, bóle mięśniowe i bóle głowy, były zgłaszane często, ale były niskiej jakości w ponad 95% przypadków
[przypisy: vernikabon opinie Warszawa, hartuś, vernikabon opinie ]

3 thoughts on “Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 5”

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hartuś merz special skład vernikabon opinie