Skip to content

Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 7

1 rok ago

419 words

Zwiększenie minimalnych stężeń w surowicy w czasie jest zgodne z okresem półtrwania lambrolizumabu wynoszącym około 2 do 3 tygodni. Aktywność kliniczna
Ryc. 1. Ryc. 1. Działanie przeciwnowotworowe lambrolizumabu. Dane dotyczące działania przeciwnowotworowego lambrolizumabu, oceniane na podstawie niezależnej, centralnej oceny radiologicznej, przedstawiono u pacjentów, u których można było ocenić. Panel A pokazuje wykres wodospadu o najlepszej obiektywnej odpowiedzi według wcześniejszego leczenia ipilimumabem, mierzonego jako maksymalna zmiana od linii podstawowej w sumie najdłuższej średnicy każdej docelowej zmiany. Łącznie 10 z 103 pacjentów z rozpoznaną radiologicznie chorobą na początku badania i co najmniej jedną oceną po leczeniu miało 100% zmniejszenie docelowych zmian. Panel B pokazuje czas reakcji i czas trwania leczenia badawczego. Łącznie 42 spośród 52 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, nadal otrzymywało leczenie badawcze w czasie bieżącej analizy. Spośród 10 pacjentów, którzy przerwali leczenie, 5 pacjentów przerwało leczenie z powodu działania toksycznego, a 2 z tych pacjentów wykazało poprawę w odpowiedzi po odstawieniu (oznaczone dwoma trójkątami, które wykraczają poza zakres okresu leczenia).
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźnik odpowiedzi obiektywnych, zgodnie ze schematem dawkowania i statusem w odniesieniu do wcześniejszej terapii przy pomocy Ipilimumab, zgodnie z oceną według dwóch kryteriów. Oceniliśmy odpowiedź na terapię za pomocą dwóch różnych kryteriów: kryteria odpowiedzi immunologicznej związane z badaniem przez badacza, zaprojektowane w celu analizy odpowiedzi na czynniki immunoterapeutyczne11; i RECIST, 12 ocenianych przez niezależny, centralny przegląd radiologiczny, który jest rutynowo stosowany do oceny odpowiedzi na leki cytotoksyczne w przypadku raka. Ogólny wskaźnik odpowiedzi podczas przyjmowania terapii we wszystkich dawkach na podstawie oceny przeprowadzonej przez badacza zgodnie z kryteriami odpowiedzi immunologicznej wynosił 37%. Potwierdzony wskaźnik odpowiedzi we wszystkich dawkach, według oceny centralnej według RECIST, wyniósł 38% (44 z 117 pacjentów). Wystąpiło dodatkowe 8 niepotwierdzonych odpowiedzi. Sześć z tych niepotwierdzonych odpowiedzi dotyczyło pacjentów, którzy nie przeszli jeszcze potwierdzenia skanowania w momencie odcięcia danych. Od tego czasu z tych pacjentów został potwierdzony jako obiektywna odpowiedź. Wskaźnik odpowiedzi, w tym potwierdzone i niepotwierdzone odpowiedzi, we wszystkich dawkach wyniósł 44% (44 potwierdzone i 8 niepotwierdzonych). Potwierdzony wskaźnik odpowiedzi, według oceny centralnej według RECIST, wynosił od 25% w kohorcie, która otrzymywała 2 mg na kilogram co 3 tygodnie do 52% w kohorcie, która otrzymywała 10 mg na kilogram co 2 tygodnie. Jak pokazano na ryc. 1A, 77% pacjentów miało zmniejszenie obciążenia nowotworem w trakcie badania, w tym 8 pacjentów, którzy zostali potwierdzeni na podstawie centralnego przeglądu jako posiadający stabilną chorobę dłużej niż 24 tygodnie
[patrz też: psychiatra poznań, drosetux syrop, searchterms allegro ]

0 thoughts on “Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku AD 7”

  1. [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odszkodowania za błędy medyczne[…]

Powiązane tematy z artykułem: drosetux syrop meniscektomia searchterms allegro