Skip to content

Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem

2 lata ago

465 words

Próby kliniczne, które są wbudowane w zwykłą opiekę, mogą przynieść wyniki o dużym znaczeniu dla instytucji, w których są wykonywane, a jednocześnie dostarczać informacji, które mogą być generalizowane dla całego systemu opieki zdrowotnej. W tym artykule dokonujemy przeglądu czterech badań klinicznych, które przeprowadzono w trzech systemach opieki zdrowotnej z wykorzystaniem ich istniejących systemów elektronicznych kart zdrowia (EHR). Uważamy, że badania kliniczne oparte na EHR są wykonalne, ale stwarzają ograniczenia w zakresie pytań, które można rozwiązać, procesów, które można wdrożyć, oraz wyników, które można ocenić. Uważamy, że obecne wymagania dotyczące oceny etycznej powinny zostać ponownie rozważone w przypadku takich badań, w których ryzyko dla uczestników, które można przypisać badaniom, jest niskie. Cechy porównawczych prób skuteczności
Randomizowane porównawcze badania skuteczności porównują wpływ wielu terapii w bieżącym zastosowaniu na wyniki kliniczne w celu ułatwienia podejmowania decyzji. Nacisk na cele kliniczne i decyzje odróżnia porównawcze próby skuteczności od prób, które są zaprojektowane, aby porównać eksperymentalne leczenie z kontrolą, aby ustanowić dowód koncepcji, lub wyjaśnić mechanizm działania.
Tabela 1. Tabela 1. Porównanie poprawy jakości ze zintegrowanymi badaniami efektywności porównawczej i badania porównawczej skuteczności segregacji. Pomimo tej prostej definicji badania porównawcze skuteczności różnią się znacznie w stopniu, w jakim są zintegrowane lub oddzielone od praktyki klinicznej. Niektóre z nich są pod ścisłą kontrolą, podczas gdy inne odbiegają od zwykłej opieki przy użyciu wyrafinowanych metod. Porównawcze badania skuteczności, które są oddzielone od zwykłej opieki, były przedmiotem wielu badań i komentarzy, a my nie uwzględniamy ich w tym artykule. Porównawcze badania skuteczności, które dotyczą nas tutaj, starają się połączyć dyskretnie w normalne operacje kliniczne, ograniczając perturbacje badawcze do absolutnego minimum niezbędnego do rozstrzygnięcia pytań, które je motywują. Cele zintegrowanych badań nad porównawczą skutecznością i segregowane badania porównawczej efektywności są wspólne wysiłkom zmierzającym do poprawy jakości, a granice między nimi nie są ostre (tabela 1).
Konwersja naturalnie obserwowanej zmienności leczenia na manipulację eksperymentalną stanowi wyzwanie dla pragmatycznych celów badania porównawczej skuteczności poprzez zakłócanie normalnych operacji klinicznych. Eksperymentalne badania porównawcze skuteczności mogą przeszkadzać w normalnych operacjach klinicznych z dodatkowymi wynikami wyjściowymi i ocenami wyników, procedurami informowania pacjentów i uzyskiwania ich zgody na badania oraz wymogami regulacyjnymi dotyczącymi szkolenia personelu zaangażowanego w badania. Włączenie badań porównawczych skuteczności do praktyki klinicznej zachowuje minimalnie inwazyjne efekty badań obserwacyjnych, jednocześnie oferując mocne strony metody eksperymentalnej (w tym randomizację). W tym artykule opisano sukcesy i niepowodzenia różnych prób włączenia praktycznych badań porównawczych.
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie elementów krytycznych w testach. Używamy czterech analiz przypadków, aby pokazać główne cechy integracji badań w praktyce
[więcej w: hartuś, polopiryna s dawkowanie, fragmin ulotka ]

4 thoughts on “Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem”

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fragmin ulotka hartuś polopiryna s dawkowanie