Skip to content

Próba kontrolowana placebo szczepionki przeciw krztuścowi cd

1 rok ago

513 words

Od sierpnia do 18 listopada 1994 r. Przeprowadzono ostateczną rozmowę z rodzicami 3413 z 3450 dzieci pierwotnie zapisanych (99 procent). Epizody kaszlu
Rodzice zostali poinstruowani, aby skontaktować się z pielęgniarką, jeśli ktoś z rodziny kaszlał przez siedem lub więcej dni. Pobrano próbkę nosowo-gardłową do analizy hodowli i reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz próbkę surowicy. Próbkę surowicy uzyskano również podczas rekonwalescencji, co najmniej cztery tygodnie później. Obserwowano czas trwania kaszlu, paroksyzmy, krztuśca, wymioty, gorączkę i zapalenie błony śluzowej nosa oraz stosowanie antybiotyków. Kontynuacja kontynuacji przez co najmniej 60 dni lub do zakończenia kaszlu.
Przestrzegaliśmy wytycznych Szwedzkiej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej, które zalecają profilaktykę erytromycyną u niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy i wczesne leczenie u niemowląt w wieku od 6 do 11 miesięcy oraz u rodzeństwa niemowląt w wieku poniżej 12 miesięcy. Wszystkie receptury makrolidów zostały udokumentowane.
Testy laboratoryjne
Otrzymane wydzieliny z wymazem z nosogardzieli hodowano na pożywce Regan-Lowe12 i w pożywce wzbogaconej (Regan-Lowe z 50% agarem węglowym), a do wykrycia B. pertussis i B. parapertussis wykorzystano PCR. 13,14 Kolonie B. pertussis i B. parapertussis zostały zweryfikowane przez barwienie, aglutynację i testy biochemiczne Grama.
Przeciwciała przeciw toksynie krztuśca i hemaglutyninie włókienkowej mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego15,16 w dwóch powtórzeniach w ośmiu potrójnych rozcieńczeniach zaczynając od 1:10 dla IgG i 1: 100 dla IgM i IgA. Toksyna krztuśca została uzyskana z Amvax, a hemaglutynina filamentowa z Institut Pasteur Mérieux (Marcy l Etoile, Francja). Odniesieniem była antyserum krztuśca część 3 od FDA. Miana zdefiniowano jako wzajemne rozcieńczenie surowicy odpowiadające absorbancji 0,2 powyżej poziomu tła. Na podstawie zmienności i zmienności w poszczególnych testach u poszczególnych osobników, trzykrotne zwiększenie uznano za statystycznie znaczące, jeśli miano w próbce surowicy pobranej podczas rekonwalescencji było> 200. Na podstawie badania pilotażowego miana> 6000 dla przeciwciał IgG przeciwko toksynie krztuścowej i hemaglutyniny nitkowatej jednocześnie w próbce pojedynczej rekonwalescencji były uważane za oznakę krztuśca (dane nie przedstawione).
Surowicę pobierano od 3361 dzieci co najmniej cztery tygodnie po trzecim szczepieniu. Mierzono przeciwciała IgG przeciwko toksynie krztuścowej i przeciwciała neutralizujące toksynę17.
Definicje przypadków
Tabela 1. Tabela 1. Kategorie epizodów kaszlu w klasyfikacji Göteborg. Tabela 2. Tabela 2. Główne i mniejsze kryteria dla krztuśca w klasyfikacji Göteborg. Epizody kaszlu zostały sklasyfikowane zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 18 i zgodnie z klasyfikacją Göteborg (Tabela i Tabela 2) opracowaną przez autorów. Definicja WHO dotycząca krztuśca obejmuje napadowy kaszel trwający 21 dni lub dłużej i co najmniej jedno z następujących: pozytywną hodowlę, pozytywną hodowlę u członka rodziny z początkiem krztuśca w ciągu 28 dni przed lub po wystąpieniu badanego epizodu, oraz statystycznie istotny wzrost przeciwciał IgG przeciwko toksynie krztuścowej lub hemaglutyninie włókienkowej.
Klasyfikacja Göteborg została opracowana, ponieważ definicja WHO akceptuje tylko kontakt w gospodarstwach domowych potwierdzony kulturą jako kryterium, a ponieważ próbka surowicy w ostrej fazie, niezbędna do wykrywania wzrostu przeciwciał, nie zawsze jest uzyskiwana
[podobne: searchterms allegro, oleole allegro, tabletki na odkwaszenie organizmu ]

0 thoughts on “Próba kontrolowana placebo szczepionki przeciw krztuścowi cd”

Powiązane tematy z artykułem: oleole allegro searchterms allegro tabletki na odkwaszenie organizmu